DOKBOZ s.r.o.

  • DOKBOZ r.o.  je firma zameraná na služby BOZP, OPP, montáž, certifikáciu a kontrolu vyhradených technických zariadení s prislúchajúcou infraštruktúrou a inžinierskou činnosťou.
  • Spoločnosť vznikla v roku 2019 ako združenie dvoch oblastí pôsobenia, prvou oblasťou pôsobenia sú činnosti zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, činnosť technika požiarnej ochrany a druhou oblasťou sú odborné školenia, opravy, skúšky a revízie vyhradených technických zariadení plynových, tlakových. V príprave o rozšírenie o zdvíhacie zariadenia.
  • U našich odberateľov v súčasnosti vykonávame hlavne nasledujúce práce: inžinierska činnosť, činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, činnosť koordinátora na stavenisku, činnosť technika požiarnej ochrany, zabezpečenie konštrukčnej a sprievodnej technickej dokumentácie, zabezpečenie úradných skúšok technických zariadení, revízna činnosť, školiaca činnosť.

Naše služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
Ochrana pred požiarmi
Vyhradené technické zariadenia
Technologické zabezpečenie budov
Školenia