Vyhradené technické zariadenia

plynové, tlakové

VTZ

plynové, tlakové

V zmysle vyhl. NRSR č. 508/2009 Z.z., zabezpečíme celkový audit prevádzky so spracovaním správy zo stavu plnenia povinností vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti technických zariadení (tech. dokumentácia, platnosť kontrol, stav evidencie, technický stav, a pod.):

 • pred kolaudačným konaním,
 • pred spustením prevádzky VTZ,
 • pred kontrolou štátnych orgánov,
 • u Vašich nájomcov.
 • a podobne.

Spracovanie písomnej, resp. elektronickej evidencie vyhradeného technického zariadenia zodpovedajúcu skutočnému stavu na základe auditu.

 • Evidencia a plánovanie výkonu kontrol VTZ na základe auditu.
 • Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
 • vonkajšie a vnútorné odborné prehliadky a tlakové skúšky VTZ tlakových,
 • OP a OS VTZ plynových, vrátane skúšok po oprave.
 • Spracovanie miestneho prevádzkového predpisu na prevádzku VTZ.

Odborná spôsobilosť:

 • výchova a vzdelávanie v oblasti VTZ za účelom získania odbornej spôsobilosti u OPO na obsluhu určených VTZ,
 • výchova a vzdelávanie v oblasti VTZ za účelom získania odbornej spôsobilosti u OPO na opravu určených VTZ,
 • výchova a vzdelávanie v oblasti VTZ za účelom získania odbornej spôsobilosti u OPO pre odbornú spôsobilosť revízny technik,
 • informovanie a oboznamovanie zamestnancov a overovanie vedomostí zamestnancov na obsluhu VTZ revíznym technikom,
 • informovanie a oboznamovanie zamestnancov a overovanie vedomostí zamestnancov na opravy VTZ revíznym technikom,
 • informovanie a oboznamovanie zamestnancov a overovanie vedomostí zamestnancov o činnosti na technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom – poučený pracovník §20

V uvedených oblastiach vykonávame opakované ( periodické) školenia a aktualizačné odborné prípravy 1 x za 5 rokov:

 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti technických zariadení.