Služby

BOZP, OPP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • hodnotenie úrazových a havarijných rizík a iného ohrozenia zdravia zamestnancov
 • vypracovanie systému a programov výchovy a vzdelávania zamestnancov i ostatných osôb
 • vypracovanie systému poskytovania a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • vypracovanie vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov BOZP
 • vypracovanie harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení
 • zabezpečenie vnútropodnikového informačného systému BOZP a systému vedenia dokumentácie BOZP
 • vedenie záznamov z vyšetrovania pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení
 • vypracovanie zoznamu rizikových prác a zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých
 • vypracovanie koncepcie politiky BOZP
 • vykonávanie školení BOZP a overovaní vedomosti z požiadaviek BOZP
 • vykonávanie previerok a vyhodnocovanie stavu, úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP
 • vypracovanie harmonogramu odstraňovania zistených nedostatkov a pri ich odstraňovaní
 • podanie návrhov na úpravu strojov a zariadení, pracovného prostredia a priestorov z hľadiska BOZP
 • vedenie dokumentácie BOZP
 • kontrolu stavu pracovísk (objektov, komunikácií, strojov, technologických a pracovných postupov, prostredia, pracovných podmienok a pod.)
 • kontrolu dodržiavania bezpečnostných požiadaviek (predpisov, pravidiel, odporúčaní a pod.)
 • kontrolu dodržiavania zákazu prác ženám a mladistvým
 • kontrolu, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a dodržiavanie zákazu fajčenia na  pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari

Koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä:
 • Vypracovanie plánu BOZP
 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.
 • Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP.
 • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich  činnosť na seba naväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia.
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov.

Ochrana pred požiarmi

Komplexná protipožiarna ochrana
 • preventívne protipožiarne prehliadky,
 • určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky,
 • školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • kontrolu úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
 • zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
 • spoluprácu pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2001 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.